De Dairy-Farm Management Monitor (Dairy-FMM) van ELDC BV

ELDC BV heeft een systeem ontwikkeld waarmee de preventieve diagnostiek voor de veehouderij een grote stap voorwaarts maakt. Dierenartsen, veevoerfabrikanten, fabrikanten van voeradditieven, inseminatie-bedrijven, product-coöperaties (de afnemers: melkfabriek, vleessector), agrarische ingenieursbureaus, boeren-bedrijfsbezoekers en de boer zelf hebben met deze Farm Management Monitor een krachtig instrument om de bedrijfsopbrengst voor de veehouder te optimaliseren, het gebruik van antibiotica tot een minimum te beperken en inzicht geeft in het welbevinden van de productiedieren.

Het basisconcept is simpel: Elke veehouder die optimaal en kostenefficiënt wil produceren zal de 5 belangrijke basisblokken (de bedrijfsbasis) in een goede staat moeten houden.

Is één van de 5 basisblokken niet optimaal dan zal dat een negatief effect hebben op de bedrijfsopbrengst.

BeterVee heeft een groot aantal meetinstrumenten ontwikkeld die de staat van elk van de 5 basisblokken kan meten en de optimalisering ondersteunt.

Metingen in de blokken 1, 2 en 3 hebben als testmonster een tankmelkmonster nodig; de tank is de spiegel van de veehouderij en geeft een gemiddeld beeld van alle melk leverende dieren, of van een groep dieren die apart gehouden worden en aan één melktank leveren. Als het melkmonster steeds op een vast tijdstip, na 6 melkmalen genomen wordt is het beeld van de melkleverende dieren optimaal en vergelijkbaar met andere melkmonsters die op hetzelfde moment genomen zijn.

Elk van de tankmelkmonsters worden maandelijks genomen, naar het lab gezonden. Elke 6 maanden wordt een drinkwatermonster opgestuurd.

Blok 4, die het drachtmanagement ondersteunt, neemt individuele melkmonsters als meetpunt.


Blok 1:

Rundveemelkbedrijven

Voor elk van onderstaande dierziekten is er een tankmelkprotocol ontwikkeld dat in principe het aantal dieren meet met antistoffen tegen die ziekte.
Er volgt dus geen aangetoond of niet-aangetoond resultaat, maar een helder resultaat dat een betekenis heeft. Bovendien is er voor elk van de dierziekten een protocol dat de zieke of dragerdieren opspoort, en zo meehelpt om de ziekte uit te bannen en voorkomt dat de ziekte weer optreedt. De dierziekten die deel uitmaken van de Dairy-FMM zijn:

*BVDV
*Salmonella
*IBR
*Neospora
*Fasciola
*Blue Tongue
*M. Bovis
*ParaTB
*Leptospira
*Schmallenberg
*Mastitis/MAA
*Afhankelijk van de regio kunnen ook FMD, TB, Brucella, Leukosis, etc. worden toegevoegd aan de monitor.

Geitenmelkveebedrijven

Voor elk van onderstaande dierziekten is er een tankmelkprotocol ontwikkeld dat in principe het aantal dieren meet met antistoffen tegen die ziekte.
Er volgt dus geen aangetoond of niet-aangetoond resultaat, maar een helder resultaat dat een betekenis heeft. Bovendien is er voor elk van de dierziekten een protocol dat de zieke of dragerdieren opspoort, en zo meehelpt om de ziekte uit te bannen en voorkomt dat de ziekte weer optreedt. De dierziekten die deel uitmaken van de Dairy-FMM zijn:

*ParaTB
*SRLV
*Toxoplasmosis
*CL
*Neospora
*Blue Tongue
*Listeria M.
*Q Fever
*Fasciola
*Salmonella
*Mastitis/MAA
*Afhankelijk van de regio kunnen ook FMD, TB, Brucella, Leukosis, etc. worden toegevoegd aan de monitor.


Blok 2: Voer ik goed?

In een tankmelkmonster kan de gemiddelde waarde van de essentiële mineralen worden gemeten, deze gemiddelde waarde is een maat voor het aanbod in het voer. Is het aanbod hoog dan zal er relatief veel worden uitgescheiden in de melk. Is het aanbod laag dan zal er weinig worden uitgescheiden. Dus ook hier weer is de tank een spiegel van (de voeropname in) het bedrijf.

BeterVee heeft meetprotocollen ontwikkeld die specifiek de concentraties van Se4+, Mg2+, (Cu2+), Zn2+, PO43-/P, Ca2+ en Imeten in melk.

Voor elk van de mineralen die onder een bepaalde kritische waarde zijn kan BeterVee een mineralenmix leveren die aan het voer of drinkwater toegevoegd, zorgen voor een snel herstel naar de normaalwaarden.

De staat van Blok 2 zegt iets over de weerstand van de dieren.


Blok 3: Voeropslag goed?

Blok 3 meet de kwaliteit van het opgeslagen voer. De aanwezigheid van Aflatoxine M1 in een tankmelkmonster zegt iets over de slechte bacteriologische kwaliteit van het opgeslagen voer of de toegevoegde additieven.


Blok 4:

Toepassen van testen die dracht meten of die ovulatie voorspellen bij individuele dieren, ondersteunt een minimalisering van de tussen kalf (/lam) tijd.


Blok 5:

In dit blok worden procedures gebruikt die de kwaliteit van het drinkwater chemisch en bacteriologisch bepalen. Ook worden de niveaus van de sporenelementen gemeten.

De Farm Management Monitor

De Dairy-FMM is gebaseerd op tankmelkmonsters die maandelijks worden opgestuurd naar het lab, en een drinkwatermonster elke 6 maanden.
Onderzoek heeft aangetoond dat het niet nodig is om elke test elke maand uit te voeren: Dus binnen Blok 1 worden sommige testen maandelijks uitgevoerd (de antistoftesten die de aanwezigheid van virussen aantonen, bv IBR-gE en SRLV), tweemaandelijks (sommige antistoftesten die de aanwezigheid van bacteriën aantonen, bv Salmonella) en sommige dierziekten worden driemaandelijks getest. De mineralen uit blok 2 worden maandelijks getest, en de Aflatoxine M1 uit blok 3 3-maandelijks. Alle data worden verbonden aan de opbrengst van het bedrijf (of aan individuele dieren ingeval van blok 4). De Farm Management Monitor toont een eenvoudig dashboard dat in één oogopslag de relevante informatie weergeeft (de FarmView).

De laag daaronder (de VetView) geeft precies weer welke delen van de blokken afwijken, en waar aandacht aan moet worden gegeven: De veehouder, zijn co-op, veterinair, voerbedrijf en inseminatieservice kunnen toegang tot de app-pagina krijgen en meekijken c.q. in de gaten houden dat alles binnen zijn grafieken de specs blijft, en desnoods meteen ingrijpen als er afwijkingen optreden.

Onderliggend aan de simpele dashboards zijn tijdgrafieken die elk van de dierziekten, mineralenconcentraties, etc. in de tijd weergeven en het verloop (opkomen en teruglopen) van dierziekten tonen.

Afhankelijk van de voortgang van een ziekte of de toename/afname van mineralen besluit de FMM-software het meetinterval te verkorten of een melding aan de veterinair of de veevoer fabrikant te maken. De volgende voorbeelden tonen de kracht van de Dairy-FMM:

Figuur 1 Bedrijf C startte in maart 2017 met een ParaTB Controle Programma om het aantal met ParaTB besmette dieren aan te pakken en het bedrijfsgemiddelde flink omlaag te brengen; dit in het belang van gezondere dieren, minder uitval en een hogere melkopbrengst. De Dairy-FMM laat duidelijk het succes van het Controle Programma zien, het aantal besmette dieren gaat snel omlaag.

Figuur 2 Om snel te kunnen groeien kocht bedrijf D melkgeiten aan, zonder de ParaTB-status van de bedrijven te kennen. De Dairy-FMM toont duidelijk een sterk toegenomen druk van ParaTB op bedrijf D.

Figuur 3 Toont de niveaus van de mineralenZn (II) en Se (IV), en het BVD-antistofniveau gedurende een BVD-uitbraak. Regelmatige dips in mineralen-niveaus geeft de wisseling van voersilo’s weer. De diepe dip op het punt waar het antistofniveau van de BVD-antistoffen snel oploopt toont aan de sterk verminderde weerstand van de dieren ten tijde van de snelle virusreproductie, de virusreproductie onttrekt veel mineralen aan de dieren.

Voordelen van de Farm Management Monitor

  • Volledige controle en inzicht in de 5 basisgroepen die het bedrijfsmanagement bepalen
  • Altijd op tijd bij een uitbraak van een dierziekte of een tekort aan basismineralen: De dierenarts kan optreden/behandelen voordat massieve productieverliezen optreden
  • Het accent ligt op preventie en niet meer op reactie
  • De Monitor biedt een krachtig meetinstrument voor verbeteringen in elk van de blokken, en uiteindelijk voor een betere bedrijfsopbrengst.